Clicky

Digital mentorordning til ledige
JEG HAR MANGLET ÉN AT TALE MED UNDERVEJS, OG ÉN DER KUNNE HJÆLPE MED IDEER TIL NYE VEJE AT GÅ, FREM MOD ET JOB.
Dimittend i løntilskud
Digital mentorordning til ledige

Det er rart at have nogen, der kan hjælpe og har forståelse for ens situation, når man er nyuddannet, arbejdsløs, der er finanskrise og ingen udsigt til at kunne komme i betragtning til drømmejobbet. Det gælder også, hvis man er psykisk sårbar, har været væk fra arbejdsmarkedet i noget tid og ikke ved, hvor man skal starte for at komme i gang igen.
Arbejdsmarkedstyrelsen (AMS) ønskede en foranalyse af, hvordan de kan benytte nettet som platform for digitale mentorordninger, som forbinder folk uden arbejde med mentorer, der ønsker at hjælpe dem nærmere et arbejde.

Altså, det er rigtig rigtig hårdt at være arbejdsløs. På et tidspunkt er det jo ved at være lidt old news at man gerne vil have et job. Der er grænser for, hvor lang tid man kan blive ved med at tale om det samme, og hvad ens netværk kan lægge øre til. Jeg har manglet én at tale med undervejs, og én der kunne hjælpe med ideer til nye veje at gå frem mod et job.

Dimittend i løntilskud

 

Tanken bag projektet var, at frivillige, som ikke er en del af det etablerede system kan noget andet end den officielle beskæftigelsesindsats. Foranalysen viste, at nyuddannede, som har været uden arbejde i længere tid føler, at de står meget alene med deres situation. Hverken deres venner, netværk eller det etablerede system har den fornødne forståelse og tid til at fordybe sig i situationen, hvilket nogle gange er dét, der skal til for at komme nærmere et arbejde.

Og faktisk er danskerne vilde med frivilligt arbejde. Organisationer melder generelt om stigende interesse for at være med i korpset af frivillige. AMS ønskede derfor at undersøge, om en digital mentorordning kunne have potentiale. Tanken var, at matchet mellem mentor og mentee skal ske digitalt. De frivillige ordninger skal ikke træde i stedet for det etablerede professionelle system, men derimod tilbyde nogen andre værdier. Samtidig ville AMS gerne ramme bredt med de digitale frivillige ordninger og derfor tog foranalysen udgangspunkt i to meget forskellige grupper af ledige, nemlig nyuddannede akademiske kandidater og psykisk sårbare.

MINDLAB TALTE MED

4 eksperter inden for eksisterende mentorordninger i DJØF og Magisterforeningen.
7 eksperter i målgruppen psykisk sårbare.
3 mentorer fra DJØFs mentorordning.
1 mentee i DjØFS ordning.
2 potenteielle mentees, som er jobsøgende og nyuddannede kandidater.

DE VIGTIGSTE RESULTATER

I samarbejde med kolleger i AMS har MindLab udviklet i alt tre forskellige mulige formater for en digital mentorordning. Løsningerne lægger vægt på et tæt samarbejde med faglige organisationer, som både har netværk blandt frivillige kræfter og den nødvendige viden om de meget forskellige grupper, som den digitale mentorordning skal henvende sig til.

Foranalysen pegede på, at et godt match mellem en mentor og en mentee ikke altid er nok, hvis relationen skal give værdi. Løsningssporene kom derfor med forskellige bud på, hvordan man kan investere i mentor og mentees evner til at give hjælp og modtage hjælp.

På baggrund af resultaterne af foranalysen arbejder AMS i øjeblikket på et pilotprojekt, hvor potentialerne ved en digital mentorordning bliver yderligere udforsket.

SÅDAN GJORDE MINDLAB

Projektet bygger på kvalitative metoder og har været en vekselvirkning mellem interview, analyse, idéudvikling og scenariearbejde.
Både dimittender og mentorer er blevet interviewet og er særlig blevet bedt om at forholde sig til, hvordan de har fået værdi i deres konkrete mentorforløb. Eksperter blev inviteret til workshop i MindLab. Konklusionerne fra foranalysen blev omsat til i alt tre løsningsspor.

Projektet var et tæt samarbejde mellem os og MindLab. Det var rigtigt rart at være så involveret i processen. Når vi nu skal tage projektet videre til implementering er det vigtigt at konklusionerne og de nye løsningsspor er nogen vi har været med til at udvikle.

Specialkonsulent, AMS

Metoder anvendt

DET ETNOGRAFISKE INTERVIEW

Det etnografiske interview giver en dybdegående og konkret indsigt i, brugerens oplevelser og erfaringer i forhold til den nuværende situation. Interviewet kan desuden være med til at nuancere den eksisterende viden og give nye perspektiver til den videre analyse og idéudvikling i projektet.

KONCEPTUDVIKLING

Konceptudvikling er med til at skabe helhed blandt de ideer, man har udarbejdet ved at kombinere hovedelementerne fra alle de forskellige ideer til en helstøbt løsning. For at kunne lave denne er det vigtigt, at man overvejer alle aspekter af konceptet og får konkretiseret de ideer, man har arbejdet med.

WORKSHOPFACILITERING

Workshopfacilitering bruges, når der er behov for at involvere mange mennesker i projektet. Det kan fx være, at man har brug for ideer, inputs, viden eller andet fra en bestemt gruppe af mennesker. Ved at afholde en workshop sikrer man, at man får den nødvendige viden.