Clicky

Langsigtet forandring
NÅR MAN LYTTER TIL DE ARBEJDSSKADEDE SELV, BLIVER DET PLUDSELIG MEGET KLART, HVORFOR ALLE AKTØRER SKAL SAMARBEJDE.
Kontorchef, Arbejdsskadestyrelsen
Langsigtet forandring

Grundlæggende strategisk skifte i en organisation sker ikke gennem et enkelt projekt, men snarere gennem en række aktiviteter. Arbejdsskadestyrelsen (ASK) ønsker, at flere arbejdsskadede fortsat har et arbejde efter deres skade. Det kræver en holdningsændring hos en lang række aktører. MindLab og ASK indgik et strategisk partnerskab.

Når man lytter til de arbejdsskadede selv, bliver det pludselig meget klart, hvorfor alle aktører skal samarbejde. Hvis de arbejdsskadede fortsat skal have et job efter deres skade, kan det jo ikke kun løses fra det offentliges side. Det kræver, at langt flere aktører bliver inddraget.

Kontorchef, Arbejdsskadestyrelsen

 

En af de største udfordringer for arbejdsskadede borgere er at forblive i arbejde. ASK arbejder derfor med realiseringen af en ny strategi, hvor de før har koncentreret sig om, at flest muligt arbejdsskadede får en hurtig afgørelse på deres sag, vil de fremover også fokusere på at fastholde de arbejdsskadede på arbejdsmarkedet. I forbindelse med dette strategiskifte indgik ASK et partnerskab med MindLab.

Et markant strategisk skift kræver en holdningsændring, ikke kun internt hos ASK, men også hos de mange aktører, som spiller en rolle i arbejdsskadesager for eksempel kommuner, forsikringsselskaber, fagforeninger og erhvervsorganisationer. Også de arbejdsskadede skal selv engageres i at løse deres egen situation, for hvis den arbejdsskadede er demotiveret og uden tro på egne evner, så er det uhyre vanskeligt at hjælpe til, at jobbet bibeholdes.

MindLab var med til at gøre det tydeligt, hvilket enormt potentiale, der ligger i at gå strategisk efter at arbejde sammen på tværs, når den arbejdsskadede skal hjælpes tilbage i job. Som det er i dag, kan den tilskadekomne opleve, at de mange aktører har modsatrettede interesser og ikke nødvendigvis samarbejder om, at ruste borgeren til at komme tilbage i arbejde. Det betyder dobbeltarbejde hos de offentlige aktører og forvirring hos de tilskadekomne.

DE VIGTIGSTE RESULTATER

MindLabs arbejde i partnerskabet med ASK bevægede sig på flere forskellige niveauer, og afspejlede den gennemgribende forandring, som ASK står midt i. I den forbindelse har partnerskabet haft væsentligt større betydning, end et enkeltstående projekt kan have.

Eksempelvis er fastholdelse til arbejdsmarkedet i dag ikke kun noget, ASK er optagede af. Andre interessenter såsom forsikringsselskaber, kommuner og arbejdsmarkedets parter er også begyndt at interesserer sig for perspektivet. Det længerevarende samarbejde mellem ASK og MindLab har også medført i kompetenceopbygning i organisationen, så flere medarbejdere i ASK nu er trænede i at gennemføre en forandringsproces med fokus på effekt for den arbejdsskadede. Og der er igangsat en række projekter, der hver især skal gøre sagsgangen mere forståelig og styrke den arbejdsskades bevidsthed om, hvad en sag hos arbejdsskadestyrelsen indebærer. Initiativer, der medfører, at ASK i dag kan arbejde strategisk med hvilke arbejdsskadede, der skal have en håndholdt indsats, og hvilke der skal bruge digitale platforme Aktuelt arbejder MindLab sammen med ASK om at finde en model, der kan måle den langsigtede effekt af at fastholde de arbejdsskadede i job.

SÅDAN GJORDE MINDLAB

I arbejdet med at gennemføre denne holdningsændring gjorde MindLab brug af en lang række værktøjer. MindLab interviewede de arbejdsskadede og udarbejdede servicerejser, som kortlagde de mange forskellige aktører, der indgår i en arbejdsskadesag – set fra borgerens perspektiv. MindLab bidrog desuden til at præsentere perspektivskiftet for forsikringsselskaber, erhvervsorganisationer og arbejdsgiverorganisationer. Her fortalte MindLab for eksempel historien om en ung truckfører, der mistede sin arm i en ulykke, og som kun ved hjælp af et samarbejde mellem kommune, forsikringsselskab og ASK, blev bedre rustet til et nyt job, fordi han fik sig en ny uddannelse og en bedre protese. Historierne om de arbejdsskadedes oplevelser gav organisationerne et konkret udgangspunkt at tale ud fra, når de drøftede hvilke barrierer og hvilke muligheder, som det nye perspektiv ville indebære for dem.

MindLab gennemførte også en række workshops internt med ASKs ledelse. Her blev det præciseret, hvilke af ASKs aktiviteter, der understøtter det strategiske skifte, og hvad ASK fremadrettet kan gøre for at sikre mere sammenhæng.

Metoder anvendt

SERVICEREJSER

Servicerejser er et visuelt redskab, der giver et overblik over, den rejse brugeren er igennem, samt hvilke aktører brugeren er i kontakt med, når vedkommende bruger en service. Servicerejsen tager udgangspunkt i, hvordan brugeren oplever servicen, og metoden kan derved give serviceudbyderen et indblik i, hvor servicen fungerer, og hvor den kan forbedres.

DET ETNOGRAFISKE INTERVIEW

Det etnografiske interview giver en dybdegående og konkret indsigt i, brugerens oplevelser og erfaringer i forhold til den nuværende situation. Interviewet kan desuden være med til at nuancere den eksisterende viden og give nye perspektiver til den videre analyse og idéudvikling i projektet.

FORANDRINGSTEORI

Forandringsteori tydeliggør hvordan et tiltag forventes at skabe en forandring for brugerne. Derudover er det også relevant at diskutere, hvilke former for forandring, man ønsker at skabe med tiltaget.