Clicky

Ny tilgang til reformer
JEG ER MED I MIT EGET LIV NU.
Ung Borger
Ny tilgang til reformer

Intentionen med reformen for førtidspension og fleksjob er at forbedre beskæftigelsesindsatsen overfor udsatte borgere. Målet er at reducere antallet af især unge på førtidspension med en mere helhedsorienteret og tværfaglig indsats. Beskæftigelsesministeriet satte sammen med MindLab gang i et projekt for at få viden om reformens betydning og konsekvenser for borgere og kommuner på et tidligt stadie i implementeringsprocessen. Projektet var ikke en evaluering for at finde ud af, om reformen virker eller ikke virker. Det handlede i stedet om at få et indblik i, hvad der rent faktisk sker, når reformen rammer borgernes og jobcentrenes praktiske virkelighed. Det skulle illustrere den komplekse forandringsproces, hvor eksisterende indsatser og en ny reform skal finde et frugtbart samspil. Hvordan kan man bedst muligt understøtte reformen, når den møder virkeligheden og borgernes konkrete oplevelser? Hvilke krav stiller en succesfuld implementering til borgerne? Og hvad skal sagsbehandlerne i kommunen gøre anderledes? Projektets research illustrerede reformens potentiale i forhold til at skabe nyt håb og nye muligheder for mange af samfundets mest skrøbelige borgere, når reformens intention udmøntes succesfuldt. Succesfulde borgerforløb afhang især af borgerens aktive inddragelse.

Jeg sagde til kommunen, at jeg ikke gad være kastebold mere, og jeg vil ikke være på kontanthjælp i fem år mere. Nu er jeg i et helt andet forløb. Jeg føler, at jeg bliver set som en person og ikke bare en mappe, der ligger i en bunke.

Ung Borger

 

Projektet viste også, at implementering af reformen for førtidspension og fleksjob er en stor udfordring for kommunerne, fordi reformen kræver et paradigmeskifte i beskæftigelsesindsatsen. Fokus skal ikke ligge på, hvor mange sager, der afsluttes, men derimod på, hvordan de løses, og hvordan løsningerne fungerer for borgeren. Alt skal ses i lyset af den effekt indsatsen har for borgeren. Det indebærer mere direkte kontakt med borgeren og et større frirum til sagsbehandlere til at være kreative og tilpasse de løsninger, som skal hjælpe borgeren i beskæftigelse. Større frihed for sagsbehandlere skal sikre, at borgeren kan få hjælp og støtte gennem tilbud, som ikke nødvendigvis er direkte beskæftigelsesrettede, men som på sigt kan bidrage til at øge borgerens sociale, psykiske eller sundhedsmæssige tilstand og bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet. Projektet gjorde implikationerne ved dette skift synlige. Dels ved at illustrere, hvordan borgerne oplevede kommunens håndtering af den nye reform, og dels ved at beskrive de utilsigtede konsekvenser af reformen. Eksempelvis skal sagsbehandlerne tilpasse sig en ny måde at arbejde på. De kan foreslå flere forskellige tilbud end tidligere, og være mere kreative i deres idéer. De kan for eksempel tilbyde fritidsaktiviteter, som kan have en positiv effekt på personen. Det giver en anderledes proces, og denne tilpasning har medført, at den effektskabelse, man regnede med, tager længere tid end forventet.

 Før så man borgeren på et stykke papir, en beskrivelse og nogle lægelige oplysninger, så skulle man ud fra det beslutte, hvad der så skulle ske. Nu sidder man sammen med borgeren. Det giver et helt andet indtryk.

Sagsbehandler

 

MINDLAB TALTE MED

Seks borgere, der har været igennem et møde med rehabiliteringsteamet Syv repræsentanter fra ledelseslaget (jobcenterchefer og forvaltningsledere) Fem koordinerende sagsbehandlere Fem almindelige sagsbehandlere Desuden foretog MindLab etnografiske observationsstudier af syv møder i de nye rehabiliteringsteam

DE VIGTIGSTE RESULTATER

Samarbejdet med MindLab har bidraget med værdifuld viden til Beskæftigelsesministeriets implementeringsindsats på flere niveauer. Konkret reformunderstøttelse Projektet har bidraget til at udforme en række understøttende aktiviteter og fokusområder til at håndtere implementeringen af reformen. Her er ledelses- og forvaltningsmæssig omstilling nødvendig, da det er svært at legitimere de anderledes indsatser, som sagsbehandlerne kan gøre brug af. Eksempelvis er det en udfordring at bevise, at line dance eller svømning gør en forskel for borgerens mulighed for at komme i arbejde. Ledelsen må derfor godtage andre evalueringer end de plejer, for at reformens mål kan opnås. Fælles ejerskab for implementeringsindsats Gennem workshops og kontinuerlig dialog har projektet forbundet de kommunale oplevelser med ministeriets og styrelsens strategiske overvejelser. Det har bidraget til et mere fælles ejerskab omkring implementeringsindsatsen Metodeudvikling i Beskæftigelsesministeriet Overordnet har projektet bidraget til metodeudvikling i Beskæftigelsesministeriet, hvor fokus vil være på kontinuerligt at inddrage det praktiske niveau for at sikre, at politiske initiativer forbliver implementerbare igennem udvikling og politisk forhandling.

Vi er ved at udvikle en metode til, hvordan vi kan vide de rigtige ting tidligt i implementeringsprocessen. Det er en mere dynamisk tilgang til at justere centrale elementer i reformen.

Projektleder, Beskæftigelsesministeriet

 

SÅDAN GJORDE MINDLAB

MindLab og Politisk Sekretariat i Beskæftigelsesministeriet fokuserede på, hvordan fem forskellige kommuner i praksis har implementeret reformen af førtidspension og fleksjob. MindLab har talt med borgere, sagsbehandlere og chefer i fem udvalgte jobcentre, som har givet værdifulde indsigter i muligheder og begrænsninger i de nye rammer, som reformen sætter. Desuden blev der afholdt flere indsigtskvalificerende og idégenerende workshops – både internt i Beskæftigelsesministeriets ledelsessekretariat og med reformens interessenter. Her blev analysen kvalificeret, og idéer og koncepter blev udviklet i forhold til, hvordan reformen kan understøttes fremadrettet. Alle aktører havde mulighed for at komme med feedback til analysen, og der blev afholdt en tværministeriel videndelings-session, som gav generelt input til udviklingen af Beskæftigelsesministeriets forestående implementeringsstrategi. Projektet omkring udmøntningen af FØP/fleks-reformen er afsluttet, og afrapporteringen har været forelagt departementschefen i Beskæftigelsesministeriet.

 

Læs MindLab’s rapport om implementering af reformen af førtidspension og fleksjob her.

CASE_ny tilgang til406x239

CASE_ny tilgang til1_406x239

Metoder anvendt

DELTAGEROBSERVATION

Deltagerobservation er med til at skabe en forståelse for den kontekst, man arbejder med i sit projekt. Med deltagerobservation får man selv mulighed for at se, hvad der rent faktisk sker og hvilke handlinger, der finder sted i praksis. Metoden fungerer derfor rigtig godt som supplement til interviews, da der ofte er forskel på, hvad folk siger, de gør, og det, de rent faktisk gør.

DESK RESEARCH

Desk research er med til at skabe et overblik over, hvilken viden der allerede eksisterer inden for emnet. Derved får man en mængde baggrundsviden, der kan danne grundlaget for det efterfølgende undersøgelsesdesign.