Clicky

Nytænkning i EU
UDVEKSLING AF INNOVATIVE LØSNINGER OG PRAKSIS ER WIN-WIN OG EN EUROPÆISK UDFORDRING.
Evi Christofilopoulou
Nytænkning i EU

Innovation i den offentlige sektor er afgørende i en tid, hvor den europæiske økonomi fortsat er skrøbelig og de offentlige finanser er under pres. Derfor foreslår et ekspertudvalg, nedsat af EU-Kommissionen og ledet af MindLabs Christian Bason, at investere et milliardbeløb i at øge innovationskraften i Europa. Det skal blandt andet ske via massive satsninger på videreuddannelse af offentlige ledere, nye netværk til offentlig problemløsning og ambitiøse digitale tiltag.

Deling af viden og ekspertise, udveksling af innovative løsninger og praksis er win-win og en europæisk udfordring.

Evi Christofilopoulou, Viceminister for Administrativ Reform og e-forvaltning (Grækenland)

 

MindLabs Christian Bason var i perioden januar-december 2013 formand for et ekspertudvalg nedsat af EU-kommissær for forskning og innovation, Máire Geoghegan-Quinn. Udvalgets formål var at analysere de barrierer, der hæmmer EU og medlemslandenes arbejde med offentlig innovation, og derudfra fremsætte forslag til, hvordan man kan styrke nytænkningen i EU såvel som i medlemslandene.

Ekspertudvalget offentliggjorde sin rapport i december 2013 på en konference i Bruxelles. Rapporten peger på at, hvor innovativ udvikling i EU i dag ofte sker som ukoordinerede initiativer, skal der i stedet etableres langt mere bevidste strategiske indsatser, der anerkender og overkommer de udfordringer medlemslandene står over for. Udvalget foreslår derfor tre tværgående og ni specifikke anbefalinger til, hvordan sådanne bevidste og systematiske indsatser kan iværksættes.

Denne meget rettidige rapport tilbyder fremragende indsigter i centrale emner fra nutidens globale debat om innovation i den offentlige sektor.

Rolf Alter, Direktør for Offentlig Styring og Territorial Udvikling, OECD

 

SÅDAN GJORDE UDVALGET

Skal man arbejde med nye policyinitiativer om offentlig innovation, er det nødvendigt at nytænke sin egen udviklingsproces. Ekspertudvalget gennemførte derfor flere aktiviteter som lå ud over EU Kommissionens officielle krav til arbejdet.

Tænketanken Lisbon Council lagde eksempelvis hus til et udviklingsseminar, hvor inviterede eksperter, politikere og folk fra EU Kommissionens forskellige generaldirektorater drøftede udfordringer og muligheder for øget offentlig innovation. Resultatet var blandt andet øget forankring af arbejdet hos de relevante dele af EU systemet, samt en række første bud på nye løsninger.

Udvalget anvendte også designredskaber som personaer til at konkretisere arbejdets målgrupper, samt forskellige brainstorm-, prioriterings- og konceptværktøjer til idéudvikling og –kvalificering.

Desuden etablerede udvalget en online idébank, hvorigennem man modtog flere end 140 idéer fra eksterne interessenter og eksperter. Denne crowdsourcing af ideer førte til en betydelig udvidelse af de forslag, udvalget havde at forholde sig til, og muliggjorde også yderligere kvalificering og drøftelse af de mange idéer på en web-platform.

Der blev også gennemført en prototypeworkshop i København med chefer og udviklingsfolk fra MindLabs ejerkreds, hvor ekspertudvalget afprøvede deres bedste idéer med danske embedsmænd. Tanken var at hente tidlige input, som kunne be- eller afkræfte om udvalget var på rette vej med idéerne. På workshoppen blev nogle idéer skudt ned, fx en ide om et nyt europæisk best practice katalog, mens andre fik mere vind i sejlene, fx en ide om et pan-europæisk netværk for at muliggøre fælles problemløsning online og virtuelt, for offentlige ansatte, der arbejder med de samme udfordringer.

I UDVIKLINGSFORLØBET TALTE UDVALGET MED

– 40 eksperter, politikere og repræsentanter for EU Kommissionen
– Eksterne interessenter og eksperter med bidrag til online idébank

I WORKSHOPPEN DELTOG DANSKE EMBEDSMÆND FRA:

– Beskæftigelsesministeriet

– Erhvervs- og Vækstministeriet

– Ministeriet for Forskning

– Innovation og Videregående Uddannelser

– Økonomi og Indenrigsministeriet

DE VIGTIGSTE RESULATER

Udvalget fandt fire overordnede grupper af barrierer:
1. Ugunstige rammebetingelser og mangel på faktorer, der motiverer til nytænkning.
2. Manglende innovativt lederskab på alle niveauer.
3. Begrænset viden om innovationsmetoder og implementering af nye løsninger.
4. Ringe evne til nyskabende brug af data.

For at adressere disse barrierer pegede ekspertudvalget på fire grundlæggende principper, der skal være styrende for fremtidens offentlige sektor.

1. Samarbejde og samskabelse af innovative løsninger med andre medlemslande, andre myndigheder, virksomheder, den tredje sektor og borgere.
2. Etablere nye tværfaglige styrings- og servicemodeller, som både involverer offentlige, private og civilsamfundsaktører.
3. Bruge nye teknologiske muligheder, herunder sociale medier og big data, på kreative måder.
4. Større åbenhed for eksperimenter og entreprenørskab. Offentlige organisationer skal være mere modige og nyskabende.

De mange barrierer og principper blev udmøntet via tre tværgående og ni konkrete anbefalinger, som til sammen vil kunne udgøre en ny arkitektur for innovation i den europæiske offentlige sektor. Anbefalingerne, som ved fuld implementering vil indebære investeringer i milliardklassen, fremgår i detaljer i udvalgets rapport.

Metoder anvendt

BRAINWRITING

Brainwriting er en øvelse, som går ud på, at workshopdeltagere beskriver ideer i stilhed og siden bygger videre på hinandens ideer. Metoden forudsætter, at deltagerne har en fælles forståelse for projektet og for udfordringerne identificeret i projektet. Det er ikke tilladt at sige eller skrive noget dårligt om hinandens ideer.

WORKSHOPFACILITERING

Workshopfacilitering bruges, når der er behov for at involvere mange mennesker i projektet. Det kan fx være, at man har brug for ideer, inputs, viden eller andet fra en bestemt gruppe af mennesker. Ved at afholde en workshop sikrer man, at man får den nødvendige viden.