Clicky

Bedre vejledning til virksomheder
Bedre vejledning til virksomheder

Nystartede virksomheder undgår mange problemer, hvis de fra starten får et overblik over de love og regler de skal overholde. Vejledning om love og regler foregår i dag mere og mere på internettet. Brugerstudier viser samtidig, at virksomhederne har svært ved at navigere i informationerne på internettet, eksempelvis fordi de ikke har overblik over, hvad der er vigtigt for dem at vide og dermed, hvad de skal kigge efter. Virksomhederne søger derfor fortsat at få personlig vejledning af rigtige mennesker. SKAT tog derfor initiativ til at undersøge mulighederne for at samarbejde med andre myndigheder, som alligevel var på besøg hos de nystartede virksomheder og kunne give den personlige vejledning om love og regler, som virksomhederne efterspørger.

MINDLAB TALTE MED

– Eksperter i kontrol, vejledning og regelefterlevelse i en række ministerier
– Feltbesøg og samudvikling med tre daglige ledere af restaurationsvirksomheder

DE VIGTIGSTE RESULTATER

MindLab understøttede en dialog mellem SKAT og potentielle samarbejdspartnere i andre ministerier. I dialogen blev det klart, at Fødevarestyrelsen i dag er ude og besøge alle nystartede restaurationsvirksomheder i den første måned efter virksomhedsopstart. Samt at Fødevarestyrelsen planlagde at nytænke dette førstegangsbesøg, så det indeholdt mere vejledning i Fødevarestyrelsens love og regler. Ideen var derfor at udvide Fødevarestyrelsens projekt, så Fødevarestyrelsens kontrollanter også kunne give informationer på vegne af SKAT og Arbejdstilsynet. På den måde kan Fødevarestyrelsens tidlige tilstedeværelse få restaurationerne godt fra start.

MindLab hjalp efterfølgende de tre myndigheder med at fastlægge fokus og ambitionsniveau for Fødevarestyrelsens vejledning. Det blev klart, at den mest effektive rolle som Fødevarestyrelsen kan tage på vegne af andre myndigheder er en vejviserrolle. Som vejviser skal Fødevarestyrelsen give virksomhederne et overblik over de vigtigste love og regler for virksomheden og samtidig guide virksomheden i, hvor de kan finde mere information, blanketter, webløsninger etc.
Konceptet kører nu i en pilotfase i udvalgte restaurationsvirksomheder.

SÅDAN GJORDE MINDLAB

Projektet blandede feltstudier, idéudvikling og test i ét forløb. Den bagvedliggende tanke var, at det nye vejledningsforløb skulle udvikles i tæt samarbejde mellem de involverede myndigheder og de nystartede virksomheder. Allerede på første workshop fik både frontmedarbejdere, kontrollanter og embedsmænd fra tre ministerier lejlighed til at møde ejeren af en nystartet cafe, som kunne være modtager af den nye vejledning. Dagen startede nemlig på en café, hvor myndighederne talte med cafeens daglige leder om behov for vejledning. Samtidig fungerede cafeen som et fælles referencepunkt for deltagerne i det videre arbejde med den nye løsning, hvor deltagerne eksperimenterede med mulige formater for den fremtidige vejledning. Senere i forløbet, da løsningen var mere færdig, fik deltagerne igen lejlighed til at øve sig på, hvordan den nye vejledning skulle skrues sammen, så den blev mest optimal til at løse virksomhedernes udfordringer. Dette skete ved besøg på to andre restaurationer, hvor myndighederne sammen gennemførte en vejvisning i arbejdsmiljø og skat og efterfølgende evaluerede vejviserkonceptet med de respektive daglige ledere af restaurationerne. Det nye koncept blev på den måde skabt i en vekselviskning mellem de involverede myndigheder og de virksomheder som skulle have hjælp af den nye løsning.

CASE_TVÆRMINISTIEL-VEJLEDNING-AF-NYSTARTEDE-RESTAURATIONSVIRKSOMHEDER-_406x239

WEB_STRIBER_GRID_7 - 406 × 239

Metoder anvendt

STORYBOARDS

Storyboards er et evalueringsredskab, hvor man på et tidligt tidspunkt kan teste ideer og koncepter ved at visualisere dem, inden de bliver udført og implementeret. Derved får man en fornemmelse for, om løsningen vil fungere i praksis, eller om det kræver nogle rettelser, før den vil skabe værdi for brugeren.

DET ETNOGRAFISKE INTERVIEW

Det etnografiske interview giver en dybdegående og konkret indsigt i, brugerens oplevelser og erfaringer i forhold til den nuværende situation. Interviewet kan desuden være med til at nuancere den eksisterende viden og give nye perspektiver til den videre analyse og idéudvikling i projektet.